ngonluanho.net
TỘI NẶNG TỘI NHẸ
Vì thế, tránh tội nhẹ và tránh tội trọng, cả hai việc đó cũng quan trọng như nhau