ngonluanho.net
THẬP GIÁ GIAO HÒA
Giữa trời cao và đất thấp vừa được giao hòa. Xin Cha hãy cho hai cánh của cây Thập giá Vươn dài trải rộng đến mội miền của thế giới xa xôi.