newmuslim.net
Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allǎh, at ako ay sumasaksi na si Muⱨammad ay Sugo ng Allǎh.
Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allǎh, at ako ay sumasaksi na si Muⱨammad ay Sugo ng Allǎh.