newmuslim.net
Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito
Bago isagawa ng sinumang Muslim ang Ṣalāh, kailangang maging malinis siya at dalisay.