newmuslim.net
Ang Salah Ay Tatak Ng Pananampalataya
Ang Salah ay pinakamahalaga sa lahat ng itinakdang pamamaraan ng ibadah o paglilingkod at pagpapaalipin sa Allah (SWT)