newmuslim.net
Ang Kabutihang Ugali
Ang taong nananampalataya ay hindi nagmamataas o pinagmamataasan ang kanyang kapwa