naylandblake.net
266
Sterling Improvisation #4 2011 mixed media 72″ x 30″ x 36″