mygreatmaster.com
1000 துதி மாலை(1-100)
1000 துதி மாலை (Praises) வ. எண் துதி மாலை வசனங்கள் 1 அப்பா தந்தையே உம்மை துதிக்கிறோம் ரோ 8:15 2 அன்பின் தந்தையே உம்மை துதிக்கிறோம் 1 யோ 3:1 3 வியத்தகு ஆலோசகரே உம்மை துதிக்கிறோம் 1 ஏசா 9:6 4 விண்ணகத் தந்தையே உம்மை துதிக்கிறோம் மத். 5:45 5 ஒளியின் பிறப்பிடமே உம்மை துதிக்கிறோம் யாக்.1:17 6 இரக்கம் நிறைந்த கடவுளே உம்மை துதிக்கிறோம் கொரி 1:3 7 மாட்சிமிகு தந்தையே உம்மை துதிக்கிறோம் 2 எபே.1:17 8 எங்களைப்…