mybanknotes.net
Ý nghĩa của Hòn đá ba chồng trên tờ tiền Zimbabwe
Trên tất cả tờ tiền được lưu hành tại Zimbabwe từ khi độc lập 1980 đến ngày nay đều in hình Hòn đá ba chồng mặt trước của tờ tiền, vậy bạn có biết gì về hòn đá ba chồ…