mybanknotes.net
Hongkong giới thiệu tiền mới của 3 Ngân hàng
Hong Kong unveils new 2018 banknote family 25 tháng 7 năm 2018, Hongkong giới thiệu seri 2018 của ba ngân hàng gồm HSBC, BOC và SCB với mệnh giá từ 20 đô la Hongkong đến 1.000 đô la Hon…