mothugg.se
Ny artikel om epistemisk kvalitet i demokratiskt beslutsfattande
Kan man mäta kvaliteten på demokratiska beslut? I debatten om epistemisk demokrati hävdar många att det är omöjligt, eftersom det inte råder något enighet om enligt vilka måttstockar vi ska utvärde…