milanmelk.ir
نورپردازی استخر، ترکیب نور و آب!
نورپردازی یکی از موارد مهم در طراحی محوطه می باشد. نورپردازی استخر، هم یکی از موارد مورد توجه در نورپردازی است که اصول و مشخصات خود را دارد. نورپردازی مناسب برای استخر، به جز ایجاد امکان استفاده از استخر در شب، می تواند آرامش لازم را برای استفاده از آن ایجاد کند. همچنین اطمینان از …