mechanics-group.bg
ММ Галваникс ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с публична покана
ММ Галваникс ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет: „До…