mechanics-group.bg
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ММ МЕХАНИКС ООД“
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“ Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г. ММ MЕ…