masoudz.com
خُردنوشت دوم
سلام… خُردنوشت دوم: هروقت خواستی خود را بزرگ‌تر از آنی که هستی نشان دهی، سعی کن همیشه در ایهام صحبت کنی و وانمود کنی در پس کلامت معانی بسیار نهفته است. پینوشت۱: من صادقانه میگم که خودم…