masoudz.com
خلاصه‌ای از مناظره اول جمهوری خواهان آمریکا
– خلاصه‌ای از مناظره اول جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده — — روز پنج‌شنبه مورخ 15 مرداد 1394 (6 آگوست 2015) اولین دور از مناظره‌های حزب جمهوری‌خواه برای یافتن رق…