masoudz.com
… حکمت الهی
اساساً انسان خیلی خیلی حقیرتر از آن است که بخواهد حکمت هستی و ماجرای زندگی رو بفهمد… مطلبی رو همین چند دقیقه پیش خوندم که واقعاً تکان دهنده و از سویی تفکربرانگیز است. هرکسی دید خودش رو بدنیا …