marobagicho.com
Book: એકલવીર
પુસ્તકનું નામ: એકલવીર । લેખક: પૉલો કોએલો ~~ – લેખક પૉલો કોએલો (સાચો ઉચ્ચાર – પૌલો કોએલ્હો ‘Paulo Coelho’) દ્વારા લખાયેલા પુસ્તકોને દુનિયાભરમાં લોકોએ વખાણ્યા છે અને અનેક ભાષ…