mackosova.com
Mësimi nëpërmjet projekteve
Mësimi nëpërmjet projektit është strategji mësimore që u mundëson nxënësve ta mësojnë përmbajtjen dhe t’i ushtrojnë shkathtësitë e tyre. Të mësuarit nga projekti është metodë e ligjërimit e b…