kirjandusarhiiv.net
Lembitu välispoliitika
Sissejuhatuseks. Asudes keskaja Eesti olude valgustamisele, tuleb olla kriitiline allikate kui ka ajalooliste andmete suhtes. Teiselt poolt peab uurija, leides kindla fakti, talitama paleonto…