kennethkwok.me
創業為 | 郭嘉俊 | 個人日日誌 | Kenneth Kwok
好多人會問創業同做生意嘅分別係啲乜?我個人嘅理解係創業都係一盤生意,但係好多時都係希望去改變現今社會,與此同時好多嘢係由零開始。而做生意其實可以係一啲已經成熟嘅行業,就例如賣衫,做飲食咁,其實唔係一啲乜嘢嘅新嘢,亦都唔會對社會帶嚟啲乜嘢改變。當然到最後創業都係一盤生意,都係要賺錢,而做多時做大咗之後有可能。。。