katesvegancooking.co.uk
Vegan Mozzarella - Kate's Vegan Cooking
This easy recipe makes a vegan mozzarella with the same texture as real mozzarella! It is the perfect addition to vegan pizza!