kalemeh.tv
اداره بيست حوزه علميه در كشورهاي ديگر توسط رهبر رژیم حاکم بر ایران - شبکه جهانی کلمه
👈بابک‌داد ✍️«مردمی بودند كه گرسنگی و فقر آنها را به تن‌فروشی و اعتياد کشانده بود و با هر خبر