kalemeh.tv
باسابقه‌ترین زندانی سیاسی کُرد، به مدت بیست و هشت سال از حق مرخصی محروم است
عثمان مصطفی‌پور، باسابقه‌ترین زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه همچنان از حق مرخصی محروم می باشد و تا کنون دستگاه قضایی حکومت ایران با اعطای مرخصی به وی موافقت نکرده است. این زندانی سیاسی کُر…