kalemeh.tv
موضع گیری واشنگتن در قبال اعتراضات ضد ایرانی در عراق
👈ولیدفارس ✍️یکی از عمده ترین تحولاتی که در چند روز اخیر، توجه همگان خود را به خود جلب کرده است، اعتراضات شدید دهها هزار جوان عراقی علیه تهدید روز افزون گروه های شبه نظامی وفادار به ایران، در عراق ا…