joelsolkoff.com
“I’ve stirred my last batch of gravy”