jmitu-ibm.org
従業員代表選挙
従業員代表選挙 「1年間」白紙委任する大事な選挙です  会社はこれまで、借り上げ社…