ji42.com
เขียนด้วยรัก
เขียนด้วยรัก…รักมั่น…ให้กันไว้ ครั้งหนึ่งใน…วันวาน…เคยสานฝัน เคยชิดใกล้…หัวใจ…เคยผูกพัน มีเธอฉัน…เคียงกัน…ทุกเวลา…