ji42.com
ยามเย็นของวันอีกวันหนึ่ง
วันกำลังจะสิ้นสุดลง เรื่องราวต่างๆ ที่ก่อเกิดมาตั้งแต่เริ่มเช้ากำลังดำเนินมาถึงจุดที่ต้องหยุดลง แม้เป็นเพียงชั่วคราว จนกว่าแสงอาทิตย์จะเริ่มสาดส่องท้องฟ้าอีกครั้ง ช่วงเวลาที่ดวงตะวันกำลังจะจากฟ้า ท…