jbaynews.com
The dam at main beach construction
The construction of the sewage dam at Main Beach