islam-hinduism.com
നോമ്പും അനുസരണവും - ഇസ്ലലാമും ഹിന്ദുമതവും-
ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുസരണം എന്നും അനുസരണ ത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന സമർപ്പണംഎന്നുമാണ് നോമ്പും അനുസരണവും ...