iran-lighting.com
روانشناسی نور زرد - نورپردازی ، مهندسی روشنایی و معماری نور کهربا
روانشناسی رنگ زرد نور زرد، نوری پر انرژی و خسته کننده پس از رنگ کهربایی به رنگ زرد در طیف مرئی می رسیم. این رنگ به نسبت دارای طیف متعادلی از قرمز و سبز است ،لذا آن انرژی مثبت و گرم رنگ کهربایی را تا حدودی از دست داده است.رنگ زرد در طبیعت به صورت …