ipc.al
67 hartat me zonat ku pezullohet kalimi i titujve - IPC
Një vendim i publikuar së fundmi në Fletoren Zyrtare përmban të paktën 67 harta me zonat e sakta që do t’i shërbejnë njësive vendore si orientim për të bërë pezullimin e kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit në mbështetje të projekteve investuese nëRead More
IPC, http://www.ipc.al