hvitfeldt.se
Kårledning
Styrelsen i Hvitfeldts Scoutkår KFUM består utav sju ledamöter. Styrelsen är det beslutande organet i Hvitfeldts Scoutkår KFUM. Styrelsemöten hålls ungefär en gång i månaden och runt mars varje år …