guitaristindia.com
Gurudwara Anandpur Sahib | 9th Sikh Guru Tegh Bahadur | Ropar, Punjab
Gurudwara Anandpur Sahib. 9th Sikh Guru Tegh Bahadur. Ropar, Punjab. Langar, Gurdwara Shri Keshgarh Sahib. Khalsa. Roopnagar. Rupnagar. Foundation Sikhism