gotorace.com
Junior Tri Dash Bangkok – Jan 2020 - Go To Race
11 Jan 2020 - Junior Tri Dash Series 2019 at Bangpu Golf & Sports, Samut-Prakan, Thailand. Triathlon for kids 9-17 years old.