fbg.org.rs
Данас је школска слава Свети Сава
Све­ти Са­ва је „нај­вред­ни­ја пче­ла ко­ја је иза се­бе оста­ви­ла пу­ну ко­шни­цу слат­ког ме­да, ко­јим су се хра­ни­ла срп­ска де­ца до да­на­шњег да­на“ (вла­ди­ка Ни­ко­лај) „Дневник“: Већ без­ма­ло осам ве­ко­ва на да­на­шњи дан Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква свет­ку­је спо­мен на свог пр­вог ар­хи­е­пи­ско­па, тре­ћег си­на ро­до­на­чел­ни­ка ди­на­сти­је Не­ма­њи­ћа ве­ли­ког жу­па­на Сте­фа­на, Раст­ка, у мо­на­штву Са­ве, док …