fardanama.com
شکافت هسته‌ای و همجوشی، دريچه‌ای به توليد انرژی خورشیدی - فردانما
در این نیروگاه هسته ای قرار است با استفاده از شکافت هسته‌ای و همجوشی (گداخت) هسته‌ای انرژی بمانند انرژی خورشیدی تولید شود.