fa.eqlearning.org
فروش بیشتر با درد کمتر
استراتژی اول فروش : چگونه می توان در یک ماکتینگ با کمترین درد، بیشترین فروش را داشت؟ طبق تحقیقات پرفسور کسب و کار دانشگاه هاروارد “Gerald Zaltman” ، به دلیل آنکه 95 درصد از هیجان ها، ا…