fa.eqlearning.org
Trust اعتماد یا Mistrust بی اعتمادی؟
Trust اعتماد یا Mistrust بی اعتمادی؟ فیلسوفان به Trust اعتماد می‌گویند: دانش ویژه، دانش اخلاقی یا دانش حقیقت که به دلیل ارزش ذاتی آن است . از نظر فیلسوفان Trust اعتماد ابزاری فراتر از همکاری برای م…