fa.eqlearning.org
شکست و وسواس عدم موفقیت
چرا ما نسبت به شکست وسواس پیدا می کنیم؟ به نظر می رسد که افراد موفق علاقه عجیبی دارند که شکست های خود را جشن بگیرند و آن را به عنوان راز موفقیت خود بدانند. در این مقاله، هاروی داشندورف «Harvey Deu…