fa.eqlearning.org
مهارتهای تن آرامی در برابر ترس و اضطراب
مهارتهای تن آرامی در برابر ترس ، اضطراب ، وحشت و فشارهای روانی مهارتهای تن آرامی پایه و اساس مهارتهای زندگی ، مهارتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی است در زندگی امروز ما و در عصر تکنولوژی و ارتباطات…