fa.eqlearning.org
محرومیت هیجانی با افزایش هوش هیجانی بهبود می‌یابد
محرومیت هیجانی موجب اختلال در خودآگاهی و درک هیجان های خود با دیگران می‌شود. محرومیت هیجانی ( Emotional Deprivation ) ابتدا به عنوان یک مسئله در یتیم خانه های رومانیایی در سال 1952 توسط دکتر رن اس…