fa.eqlearning.org
فرزند پروری و الگوهای ارتباطی نادرست
فرزند پروری نیازمند تصحیح الگوهای ارتباطی است فرزند پروری از نگاه دکتر برایان فریدلندر نیازمند تصحیح الگوهای ارتباطی است. از نظر او ، بسیاری از الگوهای ارتباطی فرزند پروری که والدین برای نوجوانان ا…