fa.eqlearning.org
سندرم ایمپاستر را با هوش هیجانی بهبود دهیم
سندرم ایمپاستر یا سندرم موفقیت را می توان با آموزش هوش هیجانی بهبود بخشید آیا تا به حال به این فکر کرده اید که موفقیت هایی که در زندگی به دست آورده اید، یک اشتباه یا ناشی از یک تصادف و شانس بوده اس…