fa.eqlearning.org
زندگی نامه نویسی راهی برای زندگی شادتر
زندگی نامه خود (اتوبیوگرافی) را بنویسید تا شادتر زندگی کنید. زمانی که نه سالم بود، خانم اعتصامی ، معلم بسیار باسابقه مدرسه، از ما خواسته بود که خاطره ای را از یکی از سفرهایمان بنویسیم. در آن سال یا…