fa.eqlearning.org
زبان بدن کودکان و نوزادان
زبان بدن کودکان و نوزادان اگر درک زبان بدن کودکان و نوزادان ، برای درک خواسته های آنها باشد ، بسیار کاربردی و مفید خواهد بود یکی از موارد بسیار کاربردی استفاده از زبان بدن کودکان و نوزادان و هوش هی…