fa.eqlearning.org
تعهد سازمانی و هوش هیجانی
تعهد سازمانی و هوش هیجانی مفهوم هوش هیجانی ، ژرفای تازه ای به هوش انسان بخشیده است و آن را به توانایی ارزیابی هوش عمومی از خود گسترش داده است. هوش هیجانی با شناخت فرد از خودش و دیگران و سازگاری و ا…