fa.eqlearning.org
تماشای تلویزیون و اثر آن بر هوش هیجانی
تماشای تلویزیون چه اثری بر سلامت روانی و هوش هیجانی دارد؟ تماشای تلویزیون برای بچه ها و بزگسالان حتی یک فعالیت لذت بخش است. با اینحال، DeLoache و Chiong در سال 2009 مشخص کردند که خانواده ها به دلا…