fa.eqlearning.org
تست هوش هیجانی آنلاین چقدر با جُربزه ای؟
تست هوش هیجانی آنلاین ، چقدر با جُربزه ای؟ جربزه و جسارت یکی از صفت های ممتاز در هوش هیجانی است و در کتاب تست هوش هیجانی فیلیپ کارتر به آن پرداخته شده است. در جهان امروز که مملو از تهدید است، جُرب…